VIZIJA

Laisvą ir kūrybišką ateities asmenybę ugdanti inovatyvi gimnazija.

MISIJA

Gimnazija per formalias ir neformalias kūrybines veiklas inovatyvioje aplinkoje leidžia patirti sėkmę, ugdo dorą asmenybę, gebėsiančią veikti ateities visuomenėje.

VERTYBĖS

Pagarba. Tai pagarba kiekvienam gimnazijos bendruomenės nariui, jo lyčiai, tikėjimui, nuomonei, darbui, įsitikinimams, privatumui, laikui.

Kūryba. Tai atvirumas kitokioms patirtims, saviraiška ir drąsa mąstyti kitaip, inovatyvumas, požiūrio taško keitimas, idėjų generavimas ir nestandartiniai sprendimai.

Pasitenkinimas. Tai galimybė skleisti savo idėjas, palaikymas ir konstruktyvus grįžtamasis ryšys, darbų prasmingumas ir profesinė bei mokymo(si) sėkmė.

Tobulėjimas. Tai asmeninis tobulėjimas ir pagalba tobulėti kitiems (mentorystė), naujų patirčių paieška bei profesionalumo auginimas (asmeninis ir bendruomenės narių savitarpio mokymosi grupėse).Spausdinti