Gimnazistai švenčia Vilnių!

Penktadienį sukako 696 metai, kai LDK kunigaikštis Gediminas savo laiške paminėjo Vilniaus miesto vardą. Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos mokiniai šiandien minėjo sostinės gimtadienį, varžėsi viktorinose, žiūrėjo filmus apie Vilniaus istoriją, o po pamokų vyks į miesto centre organizuojamus šiai šventei skirtus renginius.

 

Konkurso taisyklės

Patvirtinta:
Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos                      
direktoriaus 2018-09-17
įsakymu Nr. V-194(1.3E)

 

LIETUVOS MOKINIŲ FILMŲ – EILĖRAŠČIO EKRANIZACIJŲ KONKURSO
„EILĖRAŠTIS ® FILMAS“
TAISYKLĖS
 

Šios taisyklės nustato Lietuvos mokinių filmų – eilėraščio ekranizacijų konkurso „Eilėraštis ®  filmas“ (toliau – Konkursas) tikslus, reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimų tvarką.

 I. KONKURSO ORGANIZATORIUS

 1. Konkurso organizatorius yra Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos Kino klubas.
 2. Vilniaus „Laisvės“ gimnazija pasilieka teisę nutraukti konkursą arba pakeisti bet kurį šių taisyklių punktą bet kuriame etape, jei, organizatoriaus nuomone, to reikia, arba dėl nuo organizatoriaus nepriklausančių aplinkybių.
 3. Konkurso organizatoriaus sprendimai neginčijami.
 4. Visa informacija apie konkursą skelbiama Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos interneto svetainėje www.laisves.vilnius.lm.lt.

II. KONKURSO TIKSLAI

 1. Konkurso tikslai – ugdyti moksleivių mąstymo „judančiais vaizdais“ įgūdžius, lavinti jų vizualinę kalbą, supažindinti ir sudominti moksleivius su literatūros ekranizacija, lietuvių ir užsienio autorių poezija, populiarinti naujųjų medijų meną, skatinti išmokti kūrybiškai panaudoti skaitmenines technologijas, atskleisti savo požiūrį į poeziją, formuoti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

 III. KONKURSO DALYVIAI

 1. Konkurse gali dalyvauti visų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 5-12 klasių, gimnazijų 1-4 klasių ir profesinių mokyklų ne vyresnių nei 19 metų amžiaus moksleiviai.
 2. Konkurse gali dalyvauti vienas dalyvis arba komanda, sudaryta ne daugiau kaip iš 5 asmenų.
 3. Komandos nariai gali mokytis skirtingose klasėse, tačiau toje pačioje mokykloje ar gimnazijoje.
 4. Komanda turi turėti pavadinimą.
 5. Konkurso dalyvį ar komandos narius turi teisę konsultuoti mokytojai ir kiti specialistai, galintys konsultuoti temos pasirinkimo, idėjos sukūrimo, techninio įgyvendinimo ir kitais klausimais.
 6. Konkurso dalyvis arba komanda privalo užpildyti ir atsiųsti Dalyvio anketą (toliau – Anketa).

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Konkursas vyksta 2018 m. rugsėjo – 2019 m. kovo mėn. (imtinai).
 2. Konkurse vertinami tik tie video darbai, kurie konkursui pateikti pagal organizatoriaus reikalavimus ir atitinka konkurso taisyklių nuostatus.
 3. Dalyvavimas šiame konkurse yra savanoriškas.

 V. KONKURSO SĄLYGOS

 1. Video darbo tema turi atitikti konkurso temą – ekranizuotas pasirinktas lietuvių arba užsienio autoriaus eilėraštis. Video darbe turi būti nurodytas eilėraščio pavadinimas ir jo autorius.
 2. Video darbas – tai istorija, papasakota vaizdais.
 3. Video darbas turi būti autorinis kūrinys (remdamasis pasirinkto eilėraščio tekstu, sukurti scenarijų ir jį įgyvendinti (atlikti filmavimo ir (ar) fotografavimo, montavimo ir kt. darbus) turi konkurso dalyvis arba komandos nariai).

 VI. REIKALAVIMAI VIDEO DARBAMS

 1. Video darbo išraiškos forma gali būti įvairi (vaidyba, animacija, bet kokie kiti judantys vaizdai).
 2. Video darbas turi atitikti techninius reikalavimus:

19.1. trukmė: ne ilgesnė nei 7 minutės;

19.2. formatai: avi, mov, wmv, mp4, mpg;

19.3. rezoliucija: 720×576 (4:3), 720×540 (16:9);

 1. Vienas dalyvis (viena komanda) gali pateikti ne daugiau nei vieną video darbą.
 2. Video darbus konkurso dalyvis turi:

21.1. įkelti į interneto svetainę www.youtube.com,

21.2. išsiųsti laišką apie patalpinimą el. paštu mariusjanulevicius1@gmail.com nurodant „Video darbų konkursui“ iki 2019 m. kovo 10 d

21.3. kartu su šiuo pranešimu išsiųsti užpildytą Anketą (anketa patalpinta www.laisves.vilnius.lm.lt).

 VII. VIDEO DARBŲ VERTINIMAS

 1. Konkurso dalyvių video darbus vertina ir konkurso nugalėtojus renka vertinimo komisija. Komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
 2. Video darbų vertinimo kriterijai:

23.1. atitiktis konkurso temai (pasirinkto eilėraščio ekranizacija),

23.2. pasirinktos idėjos originalumas,

23.3. perteikiamos idėjos aiškumas ir plėtotė,

23.4. naudojamų vaizdų išraiškingumas ir estetika,

23.5. kūrybiškas ir nuoseklus išpildymas,

23.6. techninio pateikimo išbaigtumas ir tvarkingumas.

 VIII. NUGALĖTOJŲ PASKELBIMAS IR APDOVANOJIMAS

 1. Konkurso nugalėtojai skelbiami interneto svetainėje www.laisves.vilnius.lm.lt, taip pat informuojami asmeniškai elektroniniu paštu, iš kurio buvo gauta Anketa.
 2. Renkamas konkurso nugalėtojas (pirmoji vieta) ir du konkurso laureatai (antroji ir trečioji vietos).
 3. Konkurso nugalėtojams ir laureatams įteikiami diplomai ir atminimo dovanos.
 4. Konkursą laimėjusių dalyvių mokytojams ar juos konsultavusiems specialistams, nurodytiems anketoje, įteikiami padėkos raštai.

 IX. AUTORIŲ TEISĖS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Kiekvienas dalyvis patvirtina ir užtikrina, kad jo (komandos) pateiktas video darbas yra originalus kūrinys, sukurtas savarankiškai ir nepažeidžiant kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad kiti asmenys į šį kūrinį neturi jokių teisių ar teisėtų interesų.
 2. Video darbe turi būti nurodytas ekranizuoto eilėraščio pavadinimas ir jo autorius.
 3. Dalyvaudamas konkurse dalyvis suteikia Vilniaus „Laisvės“ gimnazijai neišimtinę teisę atgaminti, išleisti ir viešai skelbti jo pateiktą video darbą padarant jį viešai prieinamą Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos interneto svetainėje ir Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos socialinių tinklų profiliuose. Šios teisės suteikiamos neatlygintinai. Vilniaus „Laisvės“ gimnazija turi teisę nurodytas teises suteikti tretiesiems asmenims.
 4. Vilniaus „Laisvės“ gimnazija įsipareigoja nurodyti viešai naudojamų video darbų autorių vardus ir pavardes.
 5. Dalyviai sutinka, kad Vilniaus „Laisvės“ gimnazija išsaugotų, apdorotų ir perduotų jų duomenis, pateiktus organizuojant konkursą, tiek, kiek tai reikalinga ir tikslinga organizuojant konkursą. Dalyvių asmens duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims kitais tikslais.

 X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Video darbe draudžiama naudoti teiginius, faktus, informaciją arba citatas, kurie žemintų kitus žmones ar žmonių grupes. Video darbe pateikti vaizdai negali būti kurstantys tautinę, lyčių, rasių ar socialinę neapykantą ir diskriminaciją, įžeidžiantys visuomenės moralės principus ar kultūrines arba religines vertybes. Video darbe negali būti vartojama nenormatyvinė leksika. Video darbas turi nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų.
 2. Dalyvio sutikimu su šiose taisyklėse įvardytomis sąlygomis laikomas užpildytos Anketos ir video darbo pateikimas Vilniaus „Laisvės“ gimnazijai.
Mėnesio veiklos planaiKontaktai